Alerty

Nowelizacja KSH 2022 – pojęcie „mandatu” i „kadencji”

6 września 2022 r.

13 października 2022 r. wejdzie w życie Nowelizacja KSH[1], obejmująca między innymi zmiany w zakresie funkcjonowania organów spółek kapitałowych. Ustawodawca zdecydował się na nowelizację art. 202 § 2, art. 218 § 2 oraz art. 369 § 1 KSH[2]. Przepisy te regulują zagadnienie kadencji członków zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (a w przypadku tej ostatniej również komisji rewizyjnej).

Na gruncie przepisów KSH, kadencją jest okres sprawowania funkcji przez członka organu spółki, przy czym nie jest to okres faktycznego sprawowania funkcji. Mandatem z kolei jest umocowanie do pełnienia funkcji w organie spółki, a więc kompetencja członka organu do działania. Mandat jest niezależny od kadencji i stanowi materialnoprawną podstawę działalności członków organów.

Upływ kadencji, na którą członek organu został powołany, nie powoduje automatycznie wygaśnięcia mandatu, czyli umocowania do pełnienia funkcji. Mandaty członków organów spółek handlowych wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. W konsekwencji mandat może być dłuższy niż kadencja, co jest podyktowane ochroną interesu spółki.

Nowelizacja KSH ujednolica przepisy dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej z regulacją obowiązująca w stosunku do prostej spółki akcyjnej (art. 30056 § 2). Nowelizacja KSH jednoznacznie przesądza przy tym, że kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, o ile statut lub odpowiednio umowa spółki nie stanowią inaczej. W konsekwencji ustalenie momentu wygaśnięcia mandatu w związku upływem kadencji nie powinno już budzić takich kontrowersji jak przed nowelizacją. Na gruncie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie Nowelizacji KSH kwestia ta stanowiła praktyczny problem, a przedstawiciele doktryny prezentowali w tym zakresie różne stanowiska. Konsekwencją Nowelizacji KSH w tym zakresie jest rozstrzygnięcie dotychczasowego sporu na korzyść tzw. koncepcji prolongacyjnej.

Przykładowo, mandat członka zarządu, który został powołany na trzyletnią kadencję dnia 30 czerwca 2021 r., w spółce, której rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, wygaśnie w dniu, w którym odbędzie się zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024.

Należy również podkreślić, że znowelizowane przepisy znajdą zastosowanie do mandatów i kadencji członków organów, które będą trwały w chwili wejścia w życie Nowelizacji KSH, tj. 13 października 2022 r.

[1] Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa” lub „Nowelizacja KSH.”).

[2] Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”)

POBIERZ PDF

Eksperci

Marek Maciąg

dr Marek Maciąg

Partner

dr Marek Maciąg
Aleksandra Pustiowska

Aleksandra Pustiowska

Senior Associate

Aleksandra Pustiowska
Aleksandra Pietrzak

Aleksandra Pietrzak

Associate

Aleksandra Pietrzak

Więcej alertów

AI Act – co zmienia i jak się do niego przygotować?

14 marca 2024

13 marca 2024 r. Parlament Europejski przyjął AI Act. To ważna data i dobry moment na krótkie podsumowanie, gdzie jesteśmy i co nas czeka w tym obszarze. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim opra...

AI Act – co zmienia i jak się do niego przygotować?
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!