Alerty

Rozporządzenie EUGB – nowy standard dla emitentów europejskich zielonych obligacji

16 października 2023 r.

Europejskie instytucje od lat widzą potrzebę zwiększenia działań regulacyjnych celem określenia zasad finansowania w formie zielonych obligacji projektów związanych z transformacją energetyczną. Jest to powodowane koniecznością przestawienia europejskiej gospodarki na bardziej zrównoważoną i niskoemisyjną. Takie podejście jest zgodne z celami i zasadami unijnej taksonomii. Europejscy przedsiębiorcy w coraz szerszym zakresie stosują zasady wynikające z ESG i unijnej taksonomii, żeby zwiększyć swoją wiarygodność pod kątem przyjazności środowiskowej.

Najnowszym wyrazem takich działań jest przyjęcie przez Parlament Europejski w dniu 5 października 2023 roku rozporządzenia określającego standard dla emitentów europejskich zielonych obligacji („Rozporządzenie EUGB”). Jest to pierwsza tego typu inicjatywa legislacyjna na szczeblu europejskim, która ma ujednolicić emisję eko-obligacji i wyeliminować niepożądane zjawiska na rynku finansowań przedsięwzięć przyjaznych środowisku.

Cel – finansowanie bardziej eco-friendly

Chociaż emisja zielonych obligacji nie jest pierwszą formą finansowania projektów związanych z transformacją energetyczną wybieraną przez podmioty gospodarcze, należy zauważyć, że rynek ten systematycznie rośnie, a przyjęte Rozporządzenie EUGB ma znacząco wpłynąć na rozwój rynku zielonych obligacji w UE oraz zwiększenie zainteresowania inwestorów. W szczególności, wprowadzenie nowej regulacji dla emisji zielonych obligacji ma ograniczyć występowanie pseudoekologicznego marketingu (tzw. Greenwashing) i przyczynić się do stworzenia ram dla transparentnego nadzoru nad ich emisjami, tak by środki z nich pozyskane przez emitentów były alokowane wyłącznie w kwalifikowane zielone inwestycje, które faktycznie przyczyniają się do transformacji środowiskowej i osiągnięcia zrównoważonej gospodarki niskoemisyjnej, z zachowaniem zasad wynikających z unijnej taksonomii.

Kierunek zmian

Sprostanie powyższym celom ma być zapewnione w szczególności poprzez:

 • Ograniczenie wykorzystywania nazwy „europejska zielona obligacja” („EUGB”) wyłącznie do obligacji emitowanych zgodnie z Rozporządzeniem EUGB;
 • Nałożenie określonych obowiązków na emitentów EUGB takich jak:
  • konieczność alokowania 100% środków z emisji obligacji na cele zgodne z zasadami określonymi w unijnej taksonomii zrównoważonych zasad rozwoju;
  • przekazywanie informacji uczestnikom rynku poprzez publikacje arkuszy informacyjnych europejskich zielonych obligacji zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu EUGB. Ma to na celu przedstawienie potencjalnym inwestorom jak zostaną wykorzystane środki pozyskane z emisji EUGB oraz w jaki sposób przyczyniają się one do osiągania celów środowiskowych określonych w unijnej taksonomii;
  • coroczne publikowanie sprawozdań dotyczących alokacji środków pozyskanych z emisji EUGB wyłącznie w kwalifikowane inwestycje, w tym w szczególności w zakresie w jakim pozyskane finansowanie przyczynia się do osiągania wskaźników określonych w unijnej taksonomii, osiąganego przychodu oraz wydatków kapitałowych i operacyjnych. Sprawozdanie dotyczące alokacji środków ma przede wszystkim pokazywać rodzaj i strukturę alokacji środków pozyskanych z emisji względem celów i działań zgodnych z unijną taksonomią;
  • zapewnienie zbadania przez zewnętrznych kontrolerów, czy emisja obligacji spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu EUGB, a tym samym, czy można klasyfikować dane obligacje jako europejskie zielone obligacje.
 • Wprowadzenie ram dla działalności zewnętrznych kontrolerów celem zapewnienia ich niezależności i rzetelności przy weryfikacji kryteriów poszczególnych emisji EUGB. Jednym z fundamentów ma być regulowanie i nadzór działalności tych podmiotów przez ESMA (w tym w szczególności poprzez spełnienie obowiązku rejestracyjnego w ESMA);
 • Zapewnienie kompetencji nadzoru właściwych organów krajowych (KNF) nad emisją europejskich zielonych obligacji;
 • Określenie zasad nadzoru ESMA względem państw członkowskich, zewnętrznych kontrolerów oraz emitentów w zakresie emisji EUGB oraz wykonywania obowiązków wynikających z Rozporządzenia EUGB.

Rozporządzenie EUGB wejdzie w życie w ciągu 12 miesięcy od dnia jego publikacji w urzędowym dzienniku Unii Europejskiej.  

Członkowie zespołu

Justyna Wigier

Justyna Wigier

Senior Associate

Justyna Wigier
Engjell Sokoli

Engjell Sokoli

Associate

Engjell Sokoli

Więcej alertów

AI Act – co zmienia i jak się do niego przygotować?

14 marca 2024

13 marca 2024 r. Parlament Europejski przyjął AI Act. To ważna data i dobry moment na krótkie podsumowanie, gdzie jesteśmy i co nas czeka w tym obszarze. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim opra...

AI Act – co zmienia i jak się do niego przygotować?
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!