Alerty

Rozporządzenie EUGB – nowy standard dla emitentów europejskich zielonych obligacji

16 października 2023 r.

Europejskie instytucje od lat widzą potrzebę zwiększenia działań regulacyjnych celem określenia zasad finansowania w formie zielonych obligacji projektów związanych z transformacją energetyczną. Jest to powodowane koniecznością przestawienia europejskiej gospodarki na bardziej zrównoważoną i niskoemisyjną. Takie podejście jest zgodne z celami i zasadami unijnej taksonomii. Europejscy przedsiębiorcy w coraz szerszym zakresie stosują zasady wynikające z ESG i unijnej taksonomii, żeby zwiększyć swoją wiarygodność pod kątem przyjazności środowiskowej.

Najnowszym wyrazem takich działań jest przyjęcie przez Parlament Europejski w dniu 5 października 2023 roku rozporządzenia określającego standard dla emitentów europejskich zielonych obligacji („Rozporządzenie EUGB”). Jest to pierwsza tego typu inicjatywa legislacyjna na szczeblu europejskim, która ma ujednolicić emisję eko-obligacji i wyeliminować niepożądane zjawiska na rynku finansowań przedsięwzięć przyjaznych środowisku.

Cel – finansowanie bardziej eco-friendly

Chociaż emisja zielonych obligacji nie jest pierwszą formą finansowania projektów związanych z transformacją energetyczną wybieraną przez podmioty gospodarcze, należy zauważyć, że rynek ten systematycznie rośnie, a przyjęte Rozporządzenie EUGB ma znacząco wpłynąć na rozwój rynku zielonych obligacji w UE oraz zwiększenie zainteresowania inwestorów. W szczególności, wprowadzenie nowej regulacji dla emisji zielonych obligacji ma ograniczyć występowanie pseudoekologicznego marketingu (tzw. Greenwashing) i przyczynić się do stworzenia ram dla transparentnego nadzoru nad ich emisjami, tak by środki z nich pozyskane przez emitentów były alokowane wyłącznie w kwalifikowane zielone inwestycje, które faktycznie przyczyniają się do transformacji środowiskowej i osiągnięcia zrównoważonej gospodarki niskoemisyjnej, z zachowaniem zasad wynikających z unijnej taksonomii.

Kierunek zmian

Sprostanie powyższym celom ma być zapewnione w szczególności poprzez:

 • Ograniczenie wykorzystywania nazwy „europejska zielona obligacja” („EUGB”) wyłącznie do obligacji emitowanych zgodnie z Rozporządzeniem EUGB;
 • Nałożenie określonych obowiązków na emitentów EUGB takich jak:
  • konieczność alokowania 100% środków z emisji obligacji na cele zgodne z zasadami określonymi w unijnej taksonomii zrównoważonych zasad rozwoju;
  • przekazywanie informacji uczestnikom rynku poprzez publikacje arkuszy informacyjnych europejskich zielonych obligacji zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu EUGB. Ma to na celu przedstawienie potencjalnym inwestorom jak zostaną wykorzystane środki pozyskane z emisji EUGB oraz w jaki sposób przyczyniają się one do osiągania celów środowiskowych określonych w unijnej taksonomii;
  • coroczne publikowanie sprawozdań dotyczących alokacji środków pozyskanych z emisji EUGB wyłącznie w kwalifikowane inwestycje, w tym w szczególności w zakresie w jakim pozyskane finansowanie przyczynia się do osiągania wskaźników określonych w unijnej taksonomii, osiąganego przychodu oraz wydatków kapitałowych i operacyjnych. Sprawozdanie dotyczące alokacji środków ma przede wszystkim pokazywać rodzaj i strukturę alokacji środków pozyskanych z emisji względem celów i działań zgodnych z unijną taksonomią;
  • zapewnienie zbadania przez zewnętrznych kontrolerów, czy emisja obligacji spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu EUGB, a tym samym, czy można klasyfikować dane obligacje jako europejskie zielone obligacje.
 • Wprowadzenie ram dla działalności zewnętrznych kontrolerów celem zapewnienia ich niezależności i rzetelności przy weryfikacji kryteriów poszczególnych emisji EUGB. Jednym z fundamentów ma być regulowanie i nadzór działalności tych podmiotów przez ESMA (w tym w szczególności poprzez spełnienie obowiązku rejestracyjnego w ESMA);
 • Zapewnienie kompetencji nadzoru właściwych organów krajowych (KNF) nad emisją europejskich zielonych obligacji;
 • Określenie zasad nadzoru ESMA względem państw członkowskich, zewnętrznych kontrolerów oraz emitentów w zakresie emisji EUGB oraz wykonywania obowiązków wynikających z Rozporządzenia EUGB.

Rozporządzenie EUGB wejdzie w życie w ciągu 12 miesięcy od dnia jego publikacji w urzędowym dzienniku Unii Europejskiej.  

Członkowie zespołu

Justyna Wigier

Justyna Wigier

Senior Associate

Justyna Wigier
Engjell Sokoli

Engjell Sokoli

Associate

Engjell Sokoli

Więcej alertów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!