Alerty

Zmiany w prawie ochrony konsumentów od 1 stycznia 2023 roku

3 stycznia 2023 r.

1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany w regulacjach ochrony konsumentów związane z implementacją do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektyw Cyfrowej, Towarowej i Omnibus. Dyrektywy te zostały implementowane (i) ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 2581) i (ii) z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2022 poz. 2337).

W zasadniczej mierze zmiany te:

 • rozszerzają uprawnienia i ochronę konsumentów, w tym poprzez zwiększenie transparentności oferty dla konsumenta;
 • wprowadzają szczegółowe regulacje związane z oferowaniem konsumentom treści i usług cyfrowych;
 • częściowo uelastyczniają reguły współpracy między profesjonalistą, a konsumentem;
 • koncentrują przepisy dotyczące ochrony konsumentów w ustawie o prawach konsumenta.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2023 r.

Nowe obowiązki informacyjne

Przedsiębiorcy zostali obciążeni dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi, w tym zwłaszcza obowiązkiem informowania:

 • o indywidualnym dostosowaniu ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jeżeli przedsiębiorca takie stosuje;
 • o najniższej cenie w ciągu 30 dni przed obniżką ceny towaru lub usługi;
 • o działaniach podejmowanych w celu weryfikacji recenzji i opinii konsumentów publikowanych w odniesieniu do danego produktu;
 • czy i w jaki sposób przedsiębiorca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

Dodatkowo, dostawcy internetowych platform handlowych muszą informować konsumentów:

 • czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą;
 • podziale obowiązków związanych z umową zawieraną przez konsumenta na internetowej platformie handlowej, pomiędzy osobę trzecią oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe a dostawcę internetowej platformy handlowej;
 • głównych parametrach decydujących o plasowaniu produktów przedstawianych konsumentowi w wyniku wyszukiwania oraz względnym znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami (nie ma zastosowania do dostawców wyszukiwarek internetowych).

Rękojmia

Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy uprawnień konsumenta z rękojmi przysługujących konsumentowi. Regulacje w tym zakresie zostały przeniesione z kodeksu cywilnego do ustawy o ochronie praw konsumenta i doprecyzowane. W kodeksie cywilnym pozostały ogólne regulacje rękojmi, które mają zastosowanie do wszystkich sytuacji nie objętych przepisami ustawy o ochronie konsumentów. Najistotniejsze zmiany obejmują:

 • doprecyzowanie sytuacji, które są rozumiane jako niezgodność towaru z umową, w tym uwzględniając ściślej przedkontraktowe deklaracje konsumenta i przedsiębiorcy;
 • rozszerzenie rękojmi na umowy zobowiązujące do przeniesienia własności, a nie tylko umowy sprzedaży;
 • rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi ponad dotychczasowy dwuletni okres jeśli termin przydatności towaru do użycia określony przez przedsiębiorcę jest dłuższy;
 • rozszerzenie domniemania braku zgodności towaru z umową w momencie zawierania umowy, jeśli niezgodność ujawni się przed upływem dwóch lat od dostarczenia towaru, a nie jednego roku jak dotychczas;
 • w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, przedsiębiorca odpowiada za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane (nie krótszy niż dwa lata od dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi).

Hierarchia uprawnień konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową została doprecyzowana. W pierwszej kolejności konsument ma prawo domagać się przywrócenia zgodności towaru z umową przez jego naprawę lub wymianę. Dopiero w dalszej kolejności konsument może skorzystać z kolejnych uprawnień, tzn. żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Powyższa hierarchia uprawnień konsumenta nie jest sztywna i przepisy są na tyle elastyczne, że uwzględniają możliwe stany faktyczne, w których można żądać od razu obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Treści cyfrowe i usługi cyfrowe

Uregulowana została szeroko i odrębnie kwestia oferowania treści i usług cyfrowych, w tym odpowiednich obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy, zasad rękojmi, momentu dostarczenia treści i usług.

Regulacje te w dużej mierze są zbliżone do regulacji obejmujących dostarczenie towarów i usług, z uwzględnieniem specyfiki treści i usług cyfrowych, w tym:

 • momentu dostarczenia przez przedsiębiorcę treści i usług cyfrowych;
 • kwestie aktualizacji niezbędnych do zachowania zgodności treści i usług cyfrowych z umową;
 • szerszy zakres uprawnień konsumenta do odstąpienia od umowy w razie niezgodności treści i usług cyfrowych z umową;
 • zasady wykorzystania przez przedsiębiorcę treści wytworzonych lub dostarczonych przez konsumentów, po odstąpieniu od umowy;
 • kwestię zmiany przez przedsiębiorcę treści i usługi cyfrowej, w tym związanej z tym ochrony konsumenta.

Nowe kategorie nieuczciwych praktyk rynkowych

W ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, na Czarną listę nieuczciwych praktyk rynkowych wpisano praktyki polegające na:

 • twierdzeniu przez przedsiębiorcę, który umożliwia dostęp do opinii konsumentów o produktach, że opinie o produkcie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli, pomimo że przedsiębiorca ten nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków w celu sprawdzenia, czy opinie te pochodzą od tych konsumentów;
 • zamieszczaniu lub zlecaniu zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów, albo zniekształcaniu lub zlecaniu innej osobie zniekształcania opinii lub rekomendacji konsumentów,  w celu promowania produktów;
 • wprowadzeniu towaru na rynek w co najmniej jednym państwie członkowskim jako identycznego z towarem wprowadzonym na rynki w innych państwach członkowskich, w sytuacji gdy towar ten w sposób istotny różni się składem lub właściwościami, chyba że przemawiają za tym uzasadnione i obiektywne czynniki;
 • odsprzedaży konsumentom biletów na wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne lub sportowe, jeżeli przedsiębiorca nabył je z wykorzystaniem oprogramowania pozwalającego mu obchodzić środki techniczne lub przekraczać limity techniczne nałożone przez pierwotnego sprzedawcę  w celu obejścia ograniczeń nałożonych w odniesieniu do liczby biletów, które dana osoba może kupić, lub innych zasad mających zastosowanie do zakupu biletów.

Umowy zawierane podczas wycieczki, pokazu albo nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta

Nowe przepisy wzmacniają ochronę konsumentów zawierających umowy w powyższych formach poprzez:

 • dłuższy termin na odstąpienie od umowy (30 dni);
 • zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (sankcjonowany karą grzywny przewidzianą w Kodeksie wykroczeń);
 • wyłączenie stosowania niektórych wyjątków od prawa do odstąpienia od umowy;
 • zakaz zawierania umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu oraz podczas wycieczki.

POBIERZ PDF

Członkowie zespołu

Iwona Her

Iwona Her

Partner

Iwona Her
Tomasz Kordala

Tomasz Kordala

Senior Associate

Tomasz Kordala

Więcej alertów

AI Act – co zmienia i jak się do niego przygotować?

14 marca 2024

13 marca 2024 r. Parlament Europejski przyjął AI Act. To ważna data i dobry moment na krótkie podsumowanie, gdzie jesteśmy i co nas czeka w tym obszarze. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim opra...

AI Act – co zmienia i jak się do niego przygotować?
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!