Alerty

Zmiany w wezwaniach

22 marca 2022 r.

9 marca 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany do ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, odnoszące się do wezwań („Ustawa”).

Do najważniejszych zmian, wprowadzanych Ustawą należy:

  • wprowadzenie jednolitego modelu wezwań obowiązkowych;
  • wprowadzenie ustawowej regulacji wezwań dobrowolnych;
  • przesądzenie, że na potrzeby określania minimalnej ceny w wezwaniu należy uwzględniać cenę pośredniego nabycia akcji;
  • określanie ceny minimalnej w wezwaniu w oparciu o wartość godziwąw spółkach o niskiej płynności.

Jednolity model wezwania:

Obecnie obowiązują dwa progi wezwań:

  • 33% ogólnej liczby głosów (aktualizujący obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów);
  • 66% ogólnej liczby głosów (aktualizujący obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki).

Progi te uznaje się niekiedy za niezgodne z dyrektywą w sprawie ofert przejęcia (2004/25/WE). Po wejściu w życie Ustawy ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki będzie wymagane w przypadku, przekroczenia progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej. Wprowadzenie jednolitego modelu wezwań obowiązkowych, ukształtowanych jako wezwania następcze, ma na celu dostosowanie prawa polskiego do rozwiązań spotykanych w innych państwach europejskich oraz do wymogów dyrektywy w sprawie ofert przejęcia. Przyjęty w Ustawie próg 50% ogólnej liczby głosów jest przy tym znacznie wyższy niż ten, obowiązujący na najważniejszych rynkach europejskich (z reguły ok. 30%) i może być oceniany jako zbyt wysoki.

Wezwania dobrowolne

Ustawa wprowadza regulację wezwań dobrowolnych. W dotychczasowym stanie prawnym wezwania dobrowolne nie były uregulowane ustawowo. Po wejściu w życie Ustawy, wezwania dobrowolne, podobnie
jak wezwania obowiązkowe, będą ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską, po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie niższej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania.

Cena pośredniego nabycia akcji

Ustawa w sposób wyraźny przesądza, że cena oferowana w wezwaniu nie może być niższa niż cena jaką wzywający i podmioty wobec niego dominujące oraz zależne zapłacili wcześniej, nabywając pośrednio akcje. Tym samym ustawodawca jednoznacznie potwierdził stanowisko, ukształtowane w kontrowersyjnym wyroku Sądu Najwyższego z 18.07.2019 r. (I CSK 587/17).

Wartość godziwa akcji

W przypadku spółek o niskiej płynności, podstawę do wyznaczenia minimalnej ceny w wezwaniu będzie stanowiła wartość godziwa akcji, określana przez firmę audytorską, wybraną przez wzywającego. Takie rozwiązanie będzie stosowane jeżeli w okresach, z których średnia rynkowa cena akcji (obliczana z uwzględnieniem średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu) jest uwzględniana dla wyznaczenia ceny minimalnej w wezwaniu (tj. w okresie 3 i 6 miesięcy poprzedzających przekazanie KNF zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania) akcjami obracano na mniej niż jednej trzeciej sesji oraz jeśli na co najmniej jednej trzeciej z tych sesji występowała co najmniej 5% różnica cen tych akcji na zamknięciu notowań w stosunku do ceny zamknięcia na poprzedniej sesji w tym okresie.

Inne zmiany

Ustawa wprowadza ponadto liczne zmiany w przepisach dotyczących technicznych i proceduralnych aspektów ogłaszania i przeprowadzania wezwania. W szczególności zmianie uległa procedura zgłaszania przez KNF zmian do treści wezwania.

Przepisy przejściowe

Ustawa szczegółowo reguluje również kwestie intertemporalne, określając wpływ jej wejścia w życie na trwające wezwania, ogłoszone na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Regulują one również sytuację tych akcjonariuszy, którzy w chwili wejścia w życie Ustawy będą posiadać więcej niż 50% lecz mniej niż 66% ogólnej liczby głosów. Podmioty takie będą podlegały obowiązkowi ogłoszenia wezwania jeżeli po wejściu w życie Ustawy zwiększą udział w ogólnej liczbie głosów w spółce.

Ustawa została skierowana do Senatu. Wejście w życie zmian planowane jest na 30 maja 2022 roku.

Pobierz PDF_Alert Prawny Rymarz Zdort

Członkowie zespołu

Paweł Zdort

Paweł Zdort

Partner zarządzający

Paweł Zdort
Paweł Mazur

dr Paweł Mazur

Senior Associate

dr Paweł Mazur

Więcej alertów

AI Act – co zmienia i jak się do niego przygotować?

14 marca 2024

13 marca 2024 r. Parlament Europejski przyjął AI Act. To ważna data i dobry moment na krótkie podsumowanie, gdzie jesteśmy i co nas czeka w tym obszarze. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim opra...

AI Act – co zmienia i jak się do niego przygotować?
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!