Alerty

Zmiany w wezwaniach

22 marca 2022 r.

9 marca 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany do ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, odnoszące się do wezwań („Ustawa”).

Do najważniejszych zmian, wprowadzanych Ustawą należy:

  • wprowadzenie jednolitego modelu wezwań obowiązkowych;
  • wprowadzenie ustawowej regulacji wezwań dobrowolnych;
  • przesądzenie, że na potrzeby określania minimalnej ceny w wezwaniu należy uwzględniać cenę pośredniego nabycia akcji;
  • określanie ceny minimalnej w wezwaniu w oparciu o wartość godziwąw spółkach o niskiej płynności.

Jednolity model wezwania:

Obecnie obowiązują dwa progi wezwań:

  • 33% ogólnej liczby głosów (aktualizujący obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów);
  • 66% ogólnej liczby głosów (aktualizujący obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki).

Progi te uznaje się niekiedy za niezgodne z dyrektywą w sprawie ofert przejęcia (2004/25/WE). Po wejściu w życie Ustawy ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki będzie wymagane w przypadku, przekroczenia progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej. Wprowadzenie jednolitego modelu wezwań obowiązkowych, ukształtowanych jako wezwania następcze, ma na celu dostosowanie prawa polskiego do rozwiązań spotykanych w innych państwach europejskich oraz do wymogów dyrektywy w sprawie ofert przejęcia. Przyjęty w Ustawie próg 50% ogólnej liczby głosów jest przy tym znacznie wyższy niż ten, obowiązujący na najważniejszych rynkach europejskich (z reguły ok. 30%) i może być oceniany jako zbyt wysoki.

Wezwania dobrowolne

Ustawa wprowadza regulację wezwań dobrowolnych. W dotychczasowym stanie prawnym wezwania dobrowolne nie były uregulowane ustawowo. Po wejściu w życie Ustawy, wezwania dobrowolne, podobnie
jak wezwania obowiązkowe, będą ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską, po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie niższej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania.

Cena pośredniego nabycia akcji

Ustawa w sposób wyraźny przesądza, że cena oferowana w wezwaniu nie może być niższa niż cena jaką wzywający i podmioty wobec niego dominujące oraz zależne zapłacili wcześniej, nabywając pośrednio akcje. Tym samym ustawodawca jednoznacznie potwierdził stanowisko, ukształtowane w kontrowersyjnym wyroku Sądu Najwyższego z 18.07.2019 r. (I CSK 587/17).

Wartość godziwa akcji

W przypadku spółek o niskiej płynności, podstawę do wyznaczenia minimalnej ceny w wezwaniu będzie stanowiła wartość godziwa akcji, określana przez firmę audytorską, wybraną przez wzywającego. Takie rozwiązanie będzie stosowane jeżeli w okresach, z których średnia rynkowa cena akcji (obliczana z uwzględnieniem średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu) jest uwzględniana dla wyznaczenia ceny minimalnej w wezwaniu (tj. w okresie 3 i 6 miesięcy poprzedzających przekazanie KNF zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania) akcjami obracano na mniej niż jednej trzeciej sesji oraz jeśli na co najmniej jednej trzeciej z tych sesji występowała co najmniej 5% różnica cen tych akcji na zamknięciu notowań w stosunku do ceny zamknięcia na poprzedniej sesji w tym okresie.

Inne zmiany

Ustawa wprowadza ponadto liczne zmiany w przepisach dotyczących technicznych i proceduralnych aspektów ogłaszania i przeprowadzania wezwania. W szczególności zmianie uległa procedura zgłaszania przez KNF zmian do treści wezwania.

Przepisy przejściowe

Ustawa szczegółowo reguluje również kwestie intertemporalne, określając wpływ jej wejścia w życie na trwające wezwania, ogłoszone na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Regulują one również sytuację tych akcjonariuszy, którzy w chwili wejścia w życie Ustawy będą posiadać więcej niż 50% lecz mniej niż 66% ogólnej liczby głosów. Podmioty takie będą podlegały obowiązkowi ogłoszenia wezwania jeżeli po wejściu w życie Ustawy zwiększą udział w ogólnej liczbie głosów w spółce.

Ustawa została skierowana do Senatu. Wejście w życie zmian planowane jest na 30 maja 2022 roku.

Pobierz PDF_Alert Prawny Rymarz Zdort

Członkowie zespołu

Paweł Zdort

Paweł Zdort

Partner zarządzający

Paweł Zdort
Paweł Mazur

dr Paweł Mazur

Senior Associate

dr Paweł Mazur

Więcej alertów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!