Piotr Wawrzeniuk

Senior Associate

Piotr Wawrzeniuk

Piotr Wawrzeniuk, adwokat, senior associate w departamencie procesowym kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Doświadczenie i wykształcenie:

Specjalizuje się w sporach karnych, cywilnych i gospodarczych. Doradza spółkom z różnych sektorów, w tym ubezpieczeniowego, bankowego, energetycznego, nieruchomości czy usług finansowych. Zajmuje się reprezentacją stron pokrzywdzonych jak i podejrzanych w toku postępowań karnych, w tym w szczególności z zakresu przestępczości gospodarczej.

Piotr Wawrzeniuk doradzał zakładom ubezpieczeń w zakresie największych roszczeń zgłoszonych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (w szczególności ubezpieczenia członków władz spółek – Directors & Officers) oraz stronom transakcji fuzji i przejęć w kwestiach związanych z ubezpieczeniem składanych oświadczeń i zapewnień (warranties and indemnities).  Jego doświadczenie obejmuje ponadto doradztwo przy kwestiach korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych oraz transakcji fuzji i przejęć. Przed dołączeniem do kancelarii, pracował przez ponad dziesięć lat w instytucjach finansowych – zakładach ubezpieczeń i bankach.

Piotr posiada bogate doświadczenie w sprawach roszczeń z zakresu odpowiedzialności cywilnej. Doradzał przy ustalaniu odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu i rady nadzorczej, w tym prowadził sprawy roszczeń kierowanych przez spółki przeciwko członkom ich władz z tytułu wyrządzonych im szkód, roszczeń dochodzonych przez akcjonariuszy z tytułu obniżenia wartości akcji, odpowiedzialności za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, czy roszczeń kierowanych przez spółki w związku z poniesieniem szkody na skutek zapłacenia kar finansowych. Doradzał także przy sprawach karnych związanych z przestępstwami popełnianymi na szkodę spółki przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze.

Piotr reprezentował również instytucje finansowe w zakresie roszczeń przed sądami powszechnymi, a także prowadził sprawy przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2013 r. W trakcie studiów dwukrotnie otrzymał stypendium rektora dla najlepszych studentów. W 2017 roku uzyskał tytuł adwokata.

Powiązane aktualności
Zobacz wszystkich członków zespołu
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!