Alerty

Newsletter KRS sposobem na przeciwdziałanie kradzieżom spółek

31 maja 2022 r.

Kradzież spółki

W praktyce działania Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zdarzały się przypadki wykorzystywania postępowań prowadzonych przed sądami rejestrowymi do tzw. kradzieży spółek. Proceder ten polega na zgłaszaniu do KRS wniosków bazujących na sfałszowanych dokumentach, dotyczących najczęściej zmian w zarządzie lub powołania nowych prokurentów. W ten sposób po uzyskaniu wpisu do rejestru przejmowano możliwość reprezentowania spółki, a tym samym uzyskiwano zdolność do dysponowania jej majątkiem.

Newsletter KRS – podstawowe zasady działania

Przeciwdziałać powyższemu procederowi ma ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspomniana nowelizacja wprowadza do ustawy o KRS art. 10a, stosownie do którego informacje o zarejestrowaniu sprawy (wniosku) w sądzie rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w rejestrze dotyczącego danego podmiotu będą przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego każdemu, kto wyrazi chęć otrzymania takich informacji. W praktyce wskazanie podmiotu, o którym informacje chcielibyśmy otrzymywać, następować będzie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl). Po zalogowaniu na koncie w portalu widoczna będzie dodatkowa zakładka umożliwiająca m.in. wskazanie numerów KRS podmiotów, względem których chcielibyśmy uruchomić wspomnianą funkcjonalność.

Możliwość otrzymywania powiadomień dotyczyć będzie dwóch z trzech rejestrów KRS: rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Poza zakresem nowelizacji pozostaje rejestr dłużników niewypłacalnych.

Przesłaniu będą podlegać jedynie podstawowe dane o sprawie rejestrowej i wpisie w rejestrze. W przypadku zarejestrowania sprawy osoba zainteresowana otrzyma informacje obejmujące numer KRS, sygnaturę sprawy i datę jej rejestracji. Z kolei dokonanie wpisu w rejestrze będzie wiązało się z przekazaniem informacji na temat numeru KRS wskazanego podmiotu, sygnatury sprawy oraz daty dokonania wpisu i jego numeru. Wydaje się jednak, że – pomimo ograniczonego zakresu – otrzymane informacje pozwolą osobom uprawnionym na podjęcie działań wyjaśniających. Po uzyskaniu takiej informacji możliwe będzie, przykładowo, dokonanie przeglądu akt rejestrowych lub weryfikacja dokonanego wpisu w odpisie z KRS. W razie zauważenia nieznanego wniosku osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, a w razie dostrzeżenia niewłaściwego wpisu, będą mogły zaskarżyć stosowne orzeczenie sądu rejestrowego. Poza tym możliwe będzie też dokonanie powiadomienia organów ścigania o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki i posłużeniu się przez wnioskodawców sfałszowanymi dokumentami.

Newsletter KRS – wykorzystanie w codziennej działalności

Warto zwrócić uwagę, że newsletter KRS może okazać się również bardzo przydatny dla samych podmiotów składających wnioski o zmianę danych w KRS. Otrzymywanie informacji o uzyskanych wpisach pozwoli na monitorowanie momentu rejestracji danego zdarzenia w KRS. W konsekwencji usprawni to proces otrzymywania informacji na temat zakończenia toczących się postępowań.

Newsletter KRS – ograniczenia

Informacje o zarejestrowaniu sprawy albo o dokonaniu wpisu przekazywane będą przez okres wskazany przez osobę zainteresowaną, nie dłużej jednak niż przez rok. Dopuszczalne będzie przedłużenie ww. okresu, każdorazowo jednak na czas nie dłuższy niż jeden rok.

Dana osoba będzie mogła otrzymywać informacje dotyczące nie więcej niż pięćdziesięciu podmiotów. Wprowadzenie powyższego limitu wynika z ograniczeń technicznych. Brak zawężenia mógłby prowadzić do obowiązku przekazania jednej osobie informacji na temat dowolnej liczby spółek, co mogłoby prowadzić do przeciążenia systemu.

Wpływ na dotychczasowe regulacje

Opisana nowelizacja ustawy o KRS stanowić będzie dodatkowy kanał przekazywania informacji. Ustawa nie ma jednak wpływu na domniemania prawne przewidziane przez ustawę o KRS, w szczególności domniemanie prawdziwości danych wpisanych do KRS.

Wejście przepisów w życie

Przepisy noweli wejdą w życie 21 czerwca 2022 r.

POBIERZ PDF

Członkowie zespołu

Adam Puchalski

dr Adam Puchalski

Counsel

dr Adam Puchalski
Łukasz Karasek

dr Łukasz Karasek

Senior Associate

dr Łukasz Karasek

Więcej alertów

Ustawa o ochronie sygnalistów z podpisem Prezydenta

21 czerwca 2024

Ustawa o ochronie sygnalistów została już podpisana przez Prezydenta. Oznacza to, że lada moment zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, a obowiązki z zakresu zgłoszeń wewnętrznych wejdą w życie dla ...

Ustawa o ochronie sygnalistów z podpisem Prezydenta

Prawo pracy poza zakresem ustawy o sygnalistach

14 czerwca 2024

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów i czeka ona już jedynie na podpis Prezydenta! Projektowana ustawa ma nałożyć obowiązek wdrożenia lokalnych procedur i poufnych kanałów zgł...

Prawo pracy poza zakresem ustawy o sygnalistach
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!