Transakcje i projekty

Koronawirus – planowane działania w zakresie podatków

23 marca 2020 r.

Ogłoszony stan epidemii w Polsce jest sytuacją bezprecedensową, która ma poważny wpływ na przedsiębiorców i prowadzoną przez nich działalność gospodarczą. Dostrzegając problemy, z którymi przedsiębiorcy będą musieli się zmierzyć w najbliższych miesiącach, zapowiedziano wprowadzenie rządowego pakietu działań pod nazwą „Gospodarcza i Społeczna Tarcza Antykryzysowa dla Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw i Pracowników w związku z pandemią wirusa SARS- Cov – 2”, który ma pomóc przedsiębiorcom i pracownikom w tej trudnej sytuacji.

W dniu 19 marca 2020 r., na stronie Ministerstwa Finansów, zostały opublikowane Rozwiązania MF w pakiecie działań tarczy antykryzysowej. W komunikacie tym Ministerstwo Finansów, dostrzegając problemy podmiotów gospodarczych, zaprezentowało podstawowe ułatwienia oraz ulgi dotyczące regulowania zobowiązań podatkowych. Rozwiązania te, mają na celu zmniejszenie zobowiązań podatkowych podatników w okresie kryzysu spowodowanego koronawirusem (zwanym również „COVID‑19”), poprzez odsunięcie obowiązku zapłaty podatku w czasie, lub nawet umożliwienie dokonania dodatkowych odliczeń od dochodu.

W ślad za tymi założeniami powstał projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2020 r. („Projekt”), który ma na celu przeniesienie założeń na akty prawne. Zgodnie z założeniem nowe regulacje mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian zawartych w Projekcie, z uwzględnieniem ogólnych kierunków zawartych we wcześniejszym komunikacie Ministerstwa Finansów. Należy podkreślić, że treść zaproponowanych w Projekcie zmian budzi pewne wątpliwości merytoryczne co do interpretacji tych przepisów, jak również w zakresie możliwości ich późniejszego zastosowania w praktyce. Zakładamy, że dokładna treść przepisów zostanie jeszcze poprawiona i uzupełniona w toku prac parlamentarnych.

KONTROLE PODATKOWE I CELNO-SKARBOWE, POSTĘPOWANIA PODATKOWE

Zgodnie z Projektem planuje się wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi organ może zawiesić, z urzędu, albo na wniosek podatnika, toczące się kontrole podatkowe i celno-skarbowe, oraz postępowania podatkowe. Takie działanie będzie mógł również podjąć Minister Finansów określając zakres terytorialny zawieszenia, rodzaje postępowań i kontroli podlegających zawieszeniu, oraz okres, na który nastąpi zawieszenie, uwzględniając okres obowiązywania stanu epidemii, oraz skutki nimi wywołane.

ROZLICZANIE STRAT PODATKOWYCH

Zgodnie z Projektem podatnicy, którzy poniosą stratę podatkową w 2020 r., oraz których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r., będą uprawnieni do odliczenia straty powstałej w 2020 r. od dochodu z 2019 r. do wysokości 5 mln zł. Nieodliczona strata będzie mogła być rozliczona w kolejnych latach podatkowych.

ZMNIEJSZENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM BANKOWYM

Na podstawie Projektu banki nie będą musiały wliczać do podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych wartości aktywów wynikających z umów kredytów udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami koronowirusa, zawartych od momentu wejścia w życie przedmiotowej ustawy do 31 sierpnia 2020 r.

DAROWIZNY NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM DO ODLICZENIA

Zgodnie z Projektem, podatnicy którzy przekażą darowizny rzeczowe lub pieniężne na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transportu sanitarnego, a także darowizny przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, będą mogli odliczyć ich wartość od dochodu.

PRZESUNIĘCIE TERMINU MINIMALNEGO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Na podstawie Projektu, do dnia 20 lipca 2020 r. zostanie przesunięty termin zapłaty podatku od przychodów z budynków (czyli tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych), za miesiące marzec-maj 2020 r. Z powyższego przesunięcia będą mogli skorzystać podatnicy, którzy ponieśli w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, oraz uzyskane przez nich w danym miesiącu przychody są niższe, o co najmniej 50%, w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego.

REZYGNACJA Z ZALICZEK UPROSZCZONYCH

Mali podatnicy, którzy korzystają w 2020 r. z możliwości wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy, będą mogli zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKACH DOCHODOWYCH

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi w podatkach dochodowych, zgodnie z którymi, nieuregulowane przez dłużników zobowiązania zwiększały ich podstawę opodatkowania. Zgodnie z Projektem podatnicy, którzy ponieśli w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, oraz uzyskane przez nich w danym miesiącu przychody są niższe, o co najmniej 50%, w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, nie będą zobowiązani do zwiększania zaliczek na podatek dochodowy w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami.

WYDŁUŻENIE TERMINU NA WPŁATĘ ZALICZEK OD WYNAGRODZEŃ

Zgodnie z Projektem wydłużono termin dla pracodawców na wpłatę zaliczek na podatek dochodowy od m.in. wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców, pobranych w marcu i kwietniu 2020 r., do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci, ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID‑19.

TERMIN NA WYDANIE INTERPRETACJI PODATKOWYCH

Zgodnie z Projektem zostanie wydłużony termin na wydanie interpretacji podatkowych. W odniesieniu do:

(i) wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie nowych przepisów; oraz

(ii) wniosków złożonych od dnia wejścia w życie nowych przepisów do dnia odwołania stanu epidemii, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji przedłuża się o 3 miesiące. Dodatkowo, Minister Finansów może jeszcze przedłużyć ten termin, nie więcej jednak niż o kolejne 3 miesiące, uwzględniając skutki wywołane COVID-19.

POZOSTAŁE ZMIANY

Projekt zawiera również inne propozycje w zakresie zmniejszenia obciążeń podatkowych podatników dotkniętych przez koronawirusa, w tym m.in.:

(i) odłożenie obowiązku składania JPK_VAT w nowej formie do 1 lipca 2020 r.;

(ii) brak opłaty prolongacyjnej przy odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty; oraz

(iii) zwolnienie z PCC umów pożyczek zawieranych przez poszkodowanych przedsiębiorców.

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Poza nowymi przepisami zawartymi w Projekcie należy pamiętać, że podatnicy mający problemy z terminową płatnością zobowiązań podatkowych mogą wystąpić z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych. Obecnie obowiązujące przepisy Ordynacji podatkowej (art. 67a i następne), dają podatnikom możliwość wystąpienia z wnioskiem o:

(i) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie podatku na raty;

(ii) odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych; lub

(iii) umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych.

ZESPÓŁ PODATKOWY RYMARZ ZDORT

Zespół podatkowy Rymarz Zdort jest jednym z największych tego typu zespołów działających w ramach jednej kancelarii, świadczących klientom kompleksowe i wszechstronne usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Do zespołu należą doradcy podatkowi, adwokaci oraz eksperci od prawa podatkowego, posiadający wieloletnie doświadczenie zdobyte w największych polskich kancelariach prawnych, czy firmach doradczych z tzw. Wielkiej Czwórki. Dzięki ścisłej współpracy z innymi prawnikami dostarczamy naszym klientom złożone rozwiązania, które obejmują nie tylko doradztwo podatkowe najwyższej jakości, lecz także wnikliwą ogólną poradę prawną. Nasze usługi doradcze obejmują szeroki wachlarz spraw podatkowych, w tym CIT, PIT, VAT, podatek od nieruchomości, PCC oraz podatki międzynarodowe.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami w zakresie projektowanych zmian w prawie podatkowym, wprowadzanych w związku ze stanem epidemii koronawirusem, zapraszamy do kontaktu.

Członkowie zespołu

Leszek Tokarski

Leszek Tokarski

Partner

Leszek Tokarski
Marek Kanczew

Marek Kanczew

Partner

Marek Kanczew
Piotr Zawacki

Piotr Zawacki

Counsel

Piotr Zawacki

Zobacz więcej

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania

9 maja 2024

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bridgepoint przy transakcji sprzedaży 100% akcji grupy Smyk na rzecz Michała Groma, Macieja Zużałka oraz funduszu AMC, którym zarządza Accession Capital Partners...

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!