Transakcje i projekty

Tarcza antykryzysowa w zakresie podatków

2 kwietnia 2020 r.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wynikającą z niego sytuacją gospodarczą, wprowadzone zostały nowe regulacje mające na celu zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców, oraz polepszenie sytuacji pracowników. W ramach rządowego pakietu działań pod nazwą „Gospodarcza i Społeczna Tarcza Antykryzysowa dla Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw i Pracowników w związku z pandemią wirusa SARS- Cov – 2” (tzw. Tarcza Antykryzysowa) wprowadzono również ułatwienia oraz ulgi dotyczące regulowania zobowiązań podatkowych.

Przepisy dotyczące kwestii podatkowych, ostatecznie przyjęte w ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa Antykryzysowa”), uległy pewnym zmianom w stosunku do pierwotnych założeń i projektu przepisów, m.in. nie zdecydowano się na zwieszenie postępowań i kontroli podatkowych.

Ustawa Antykryzysowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 31 marca 2020 r.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian zawartych zarówno w Ustawie Antykryzysowej, jak i w rozporządzeniach wydanych przez Ministra Finansów.

PRZESUNIĘCIE TERMINÓW NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI I INFORMACJI

Zgodnie z Ustawą Antykryzysową oraz rozporządzeniami wydanymi przez Ministra Finansów przesunięto terminy na złożenie niektórych deklaracji oraz informacji. Przesunięto m.in. termin na złożenie:

(i) CIT-8 – do 31 maja 2020 r.;

(ii) ORD-U oraz IFT-2R – do 31 maja 2020 r. (powyższe terminy obowiązują przy założeniu roku podatkowego odpowiadającemu kalendarzowemu).

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych termin na złożenie zeznania rocznego został wydłużony do 31 maja 2020 r.

PRZESUNIĘCIE TERMINU NA SPORZĄDZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych został przedłużony o trzy miesiące. W odniesieniu do niektórych podmiotów, m.in. podmiotów objętych nadzorem KNF, termin ten został przedłużony o dwa miesiące.

ZAWIESZENIE TERMINÓW PROCESOWYCH I SĄDOWYCH

W okresie stanu epidemii bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Powyższe, dotyczy m.in. postępowań i kontroli prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontroli celno-skarbowych, postępowań sądowych, w tym sądowoadministracyjnych oraz postępowań karnych skarbowych.

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

Terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu od 31 marca do dnia odwołania stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

ROZLICZANIE STRAT PODATKOWYCH

Zgodnie z Ustawą Antykryzysową podatnicy podatku CIT oraz PIT, którzy poniosą stratę podatkową w 2020 r., oraz których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r., będą uprawnieni do odliczenia straty powstałej w 2020 r. od dochodu z 2019 r. do wysokości 5 mln zł. Nieodliczona strata będzie mogła być rozliczona w kolejnych latach podatkowych.

DAROWIZNY NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM DO ODLICZENIA

Zgodnie z Ustawą Antykryzysową, podatnicy, którzy przekażą darowizny rzeczowe lub pieniężne na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transportu sanitarnego, a także darowizny przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, będą mogli odliczyć ich wartość od dochodu. Kwota odliczenia będzie zależna od terminu przekazania darowizny, tj. w przypadku darowizn przekazanych do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu będzie podlegać kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny; przekazanych w maju 2020 r. – 150% wartości darowizny; a przekazanych od 1 czerwca do 30 września 2020 r. – odliczeniu będzie podlegać kwota równa wartości darowizny.

PRZESUNIĘCIE TERMINU PŁATNOŚCI MINIMALNEGO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Do dnia 20 lipca 2020 r. zostanie przesunięty termin zapłaty podatku od przychodów z budynków (czyli tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych), za miesiące marzec-maj 2020 r. Z powyższego przesunięcia będą mogli skorzystać podatnicy, którzy ponieśli w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, oraz uzyskane przez nich w danym miesiącu przychody są niższe, o co najmniej 50%, w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego.

REZYGNACJA Z ZALICZEK UPROSZCZONYCH

Mali podatnicy (tj. podatnicy o przychodach nieprzekraczających równowartości 2 milionów EUR), którzy korzystają w 2020 r. z możliwości wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy, będą mogli zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec‑grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKACH DOCHODOWYCH

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi w podatkach dochodowych, zgodnie z którymi, nieuregulowane przez dłużników zobowiązania zwiększały ich podstawę opodatkowania. Zgodnie z Ustawą Antykryzysową podatnicy, którzy ponieśli w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, oraz uzyskane przez nich w danym okresie przychody są niższe, o co najmniej 50%, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, nie będą zobowiązani do zwiększania zaliczek na podatek dochodowy w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r.

WYDŁUŻENIE TERMINU NA WPŁATĘ ZALICZEK OD WYNAGRODZEŃ

Zgodnie z Ustawą Antykryzysową wydłużono termin dla pracodawców na wpłatę zaliczek na podatek dochodowy od m.in. wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców, pobranych w marcu i kwietniu 2020 r., do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci, ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID‑19.

TERMIN NA WYDANIE INTERPRETACJI PODATKOWYCH

Zostanie wydłużony termin na wydanie interpretacji podatkowych. W odniesieniu do:

(i) wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie nowych przepisów; oraz

(ii) wniosków złożonych od dnia wejścia w życie nowych przepisów do dnia odwołania stanu epidemii, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji przedłuża się o 3 miesiące. Dodatkowo, Minister Finansów może jeszcze przedłużyć ten termin, nie więcej jednak niż o kolejne 3 miesiące, uwzględniając skutki wywołane COVID-19.

POZOSTAŁE ZMIANY

Ustawa Antykryzysowa zawiera również inne propozycje w zakresie zmniejszenia obciążeń podatkowych podatników dotkniętych przez skutki ekonomiczne koronawirusa, w tym m.in.:

(i) brak opłaty prolongacyjnej przy odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty; oraz

(ii) możliwość składania czynnego żalu w formie elektronicznej. Dodatkowo, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, rady gmin mogą wprowadzić zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Poza nowymi przepisami zawartymi w Ustawie Antykryzysowej należy pamiętać, że podatnicy mający problemy z terminową płatnością zobowiązań podatkowych mogą wystąpić z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych. Obecnie obowiązujące przepisy Ordynacji podatkowej (art. 67a i następne), dają podatnikom możliwość wystąpienia z wnioskiem o:

(i) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie podatku na raty;

(ii) odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych; lub

(iii) umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych. Zgodnie z Ustawą Antykryzysową, w zakresie decyzji dotyczących odroczenia podatków, nie stosuje się opłaty prolongacyjnej.

ZESPÓŁ PODATKOWY RYMARZ ZDORT

Zespół podatkowy Rymarz Zdort jest jednym z największych tego typu zespołów działających w ramach jednej kancelarii, świadczących klientom kompleksowe i wszechstronne usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Do zespołu należą doradcy podatkowi, adwokaci oraz eksperci od prawa podatkowego, posiadający wieloletnie doświadczenie zdobyte w największych polskich kancelariach prawnych, czy firmach doradczych z tzw. Wielkiej Czwórki. Dzięki ścisłej współpracy z innymi prawnikami dostarczamy naszym klientom złożone rozwiązania, które obejmują nie tylko doradztwo podatkowe najwyższej jakości, lecz także wnikliwą ogólną poradę prawną. Nasze usługi doradcze obejmują szeroki wachlarz spraw podatkowych, w tym CIT, PIT, VAT, podatek od nieruchomości, PCC oraz podatki międzynarodowe.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami w zakresie nowych przepisów, wprowadzanych w związku ze stanem epidemii koronawirusem, zapraszamy do kontaktu.

Członkowie zespołu

Leszek Tokarski

Leszek Tokarski

Partner

Leszek Tokarski
Marek Kanczew

Marek Kanczew

Partner

Marek Kanczew
Piotr Zawacki

Piotr Zawacki

Counsel

Piotr Zawacki

Zobacz więcej

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania

9 maja 2024

Miło nam poinformować, że doradzaliśmy Bridgepoint przy transakcji sprzedaży 100% akcji grupy Smyk na rzecz Michała Groma, Macieja Zużałka oraz funduszu AMC, którym zarządza Accession Capital Partners...

Rymarz Zdort Maruta doradcą prawnym Bridgepoint przy sprzedaży 100% akcji grupy SMYK oraz grupy SMYK w procesie zmiany warunków oraz wydłużenia finansowania
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Zapisz się
do Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!